Food

นายกินมาแล้ว” จักพาทุกท่านไปริมรสชาติอาหาร ตามร้านที่ตั้งอยู่ภายในเมืองนนทบุรี บางร้านท่านอาจจะเคยไป แต่บางเมนูท่านอาจจะยังไม่เคยทาน เห็นว่ามีแต่ไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไร นายกินมาแล้ว อาสากินให้ก่อน แล้วจะมาบอกว่ารสชาติมันเป็นอย่างไร …

Advertisements